Dyniowe szaleństwo

Dynia, warzy­wo nie­do­ce­nia­ne przez lata w Pol­sce, dzię­ki min. Hal­lo­we­en sta­ło się mod­ne i obec­nie mało kto wyobra­ża sobie jesień bez nie­go. Mimo, że Hal­lo­we­en tak uro­czy­ście nie obcho­dzę, jak robią to Ame­ry­ka­nie, zawsze dynie stro­ją scho­dy przed naszym domem, two­rząc róż­ne kom­po­zy­cje np. z kwia­ta­mi. No i oczy­wi­ście zawsze coś z takich dyni muszę […]

Czy­taj dalej…