Odporność przedszkolaka…

Z odpor­no­ścią nasze­go dziec­ka mie­rzy­my się już od uro­dze­nia, a zwłasz­cza jak nasze dzie­cię pój­dzie do żłob­ka lub do przed­szko­la i zaczy­na zno­sić jakieś cho­ro­by, o któ­rych wcze­śniej czy­ta­li­śmy tyl­ko w jakiś arty­ku­łach. Rodzi­ce już od naj­wcze­śniej­szych godzin życia dziec­ka sta­ra­ją się robić wszyst­ko, aby ta odpor­ność u nie­go była jak naj­lep­sza. Oczy­wi­ście pomi­ja­jąc inne […]

Czy­taj dalej…