Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).

W celu reali­za­cji zasa­dy zgod­ne­go z pra­wem, rze­tel­ne­go i przej­rzy­ste­go prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych, przyj­mu­je­my doku­ment zwa­ny Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści. Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści okre­śla w jaki spo­sób dba­my o Pań­stwa dane oso­bo­we i pra­wa.

KIM JESTEŚMY

Jeste­śmy Gabi­ne­tem Die­te­tycz­nym Aga­ta Szy­mań­ska-Stal­mach o nazwie skró­co­nej „Die­te­ty­ka Stal­mach”, miesz­czą­cej się w Psz­czy­nie-Łące na ul. Wiej­skiej 4

Adres naszej stro­ny inter­ne­to­wej to: http://www.dietetykastalmach.pl.

DEFINICJE

RODO — Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych);

Dane oso­bo­we – dane oso­bo­we w rozu­mie­niu art. 4 pkt 1 RODO

Odbior­ca – pod­miot, któ­re­mu będą prze­ka­zy­wa­ne Pań­stwa dane w rozu­mie­niu art. 4 pkt 9 RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest Gabi­net Die­te­tycz­ny Aga­ta Szy­mań­ska-Stal­mach „Die­te­ty­ka Stal­mach” z sie­dzi­bą w Psz­czy­nie-Łące, ul. Wiej­ska 4. Mogą się Pań­stwo z nami skon­tak­to­wać:

a) Poprzez Gabi­net Die­te­tycz­ny – adres, tele­fon i e-mail znaj­du­ją się w zakład­ce KONTAKT na naszej stro­nie inter­ne­to­wej — www.dietetykastalmach.pl

JAKIE DANE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Wywiad żywie­nio­wy.

Zakres danych:

dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne: Imię, płeć, wiek, adres inter­ne­to­wy, nr tele­fo­nu, wzrost, waga, obwo­dy oraz dane medycz­ne i inne dane zwią­za­ne z żywie­niem pacjen­ta.

Cel prze­twa­rza­nia: Pań­stwa dane są prze­twa­rza­ne w celu dosto­so­wa­nia pora­dy die­te­tycz­nej do Pań­stwa indy­wi­du­al­nej sytu­acji zdro­wot­nej, prze­pro­wa­dze­nia bada­nia na ana­li­za­to­rze medycz­nym, uło­że­nia pla­nu die­te­tycz­ne­go, oraz ewen­tu­al­nej obsłu­gi apli­ka­cji mobil­nej na tele­fo­nie Pacjen­ta.

Komen­ta­rze zosta­wio­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną.

Kie­dy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbie­ra­my dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spa­mu.

Zano­ni­mi­zo­wa­ny ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie two­je­go adre­su ema­il (tak zwa­ny hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu spraw­dze­nia czy jej uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście two­je­go komen­ta­rza.

Media

Jeśli jesteś zare­je­stro­wa­nym użyt­kow­ni­kiem i wgry­wasz na witry­nę obraz­ki, powi­nie­neś uni­kać prze­sy­ła­nia obraz­ków z taga­mi EXIF loka­li­za­cji. Odwie­dza­ją­cy stro­nę mogą pobrać i odczy­tać peł­ne dane loka­li­za­cyj­ne z obraz­ków w witry­nie.

Cia­stecz­ka

Jeśli zosta­wisz na naszej witry­nie komen­tarz, będziesz mógł wybrać opcję zapi­su two­jej nazwy, adre­su ema­il i adre­su stro­ny inter­ne­to­wej w cia­stecz­kach, dzię­ki któ­rym pod­czas pisa­nia kolej­nych komen­ta­rzy powyż­sze infor­ma­cje będą już dogod­nie uzu­peł­nio­ne. Te cia­stecz­ka wyga­sa­ją po roku.

Jeśli masz kon­to i zalo­gu­jesz się na tej witry­nie, utwo­rzy­my tym­cza­so­we cia­stecz­ko na potrze­by spraw­dze­nia czy two­ja prze­glą­dar­ka akcep­tu­je cia­stecz­ka. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych i zosta­nie wyrzu­co­ne kie­dy zamkniesz prze­glą­dar­kę.

Pod­czas logo­wa­nia two­rzy­my dodat­ko­wo kil­ka cia­ste­czek potrzeb­nych do zapi­su two­ich infor­ma­cji logo­wa­nia oraz wybra­nych opcji ekra­nu. Cia­stecz­ka logo­wa­nia wyga­sa­ją po dwóch dniach, a opcji ekra­nu po roku. Jeśli zazna­czysz opcję „Pamię­taj mnie”, logo­wa­nie wyga­śnie po dwóch tygo­dniach. Jeśli wylo­gu­jesz się ze swo­je­go kon­ta, cia­stecz­ka logo­wa­nia zosta­ną usu­nię­te.

Jeśli zmo­dy­fi­ku­jesz albo opu­bli­ku­jesz arty­kuł, w two­jej prze­glą­dar­ce zosta­nie zapi­sa­ne dodat­ko­we cia­stecz­ko. To cia­stecz­ko nie zawie­ra żad­nych danych oso­bi­stych, wska­zu­jąc po pro­stu na iden­ty­fi­ka­tor przed chwi­lą edy­to­wa­ne­go arty­ku­łu. Wyga­sa ono po 1 dniu.

Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn

Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witry­nę.

Witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cje o tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witry­nie.

KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbior­ca­mi Pań­stwa danych oso­bo­wych, prze­twa­rza­nych przez Gabi­net Die­te­tycz­ny Aga­ta Szy­mań­ska-Stal­mach „Die­te­ty­ka Stal­mach”, są:

Orga­ny w ramach prze­pro­wa­dza­nych kon­tro­li

Komen­ta­rze gości na stro­nie inter­ne­to­wej mogą być spraw­dza­ne za pomo­cą auto­ma­tycz­nej usłu­gi wykry­wa­nia spa­mu.

W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzy­ska­nia infor­ma­cji o prze­twa­rza­nych danych pro­si­my Pań­stwa o kon­takt:

  1. Poprzez Gabi­net Die­te­tycz­ny – adres, tele­fon i e-mail znaj­du­ją się w zakład­ce KONTAKT na naszej stro­nie inter­ne­to­wej — www.dietetykastalmach.pl

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE?

Pań­stwa dane są prze­twa­rza­ne przez „Die­te­ty­ka Stal­mach” w okre­sie obję­cia Pań­stwa naszą opie­ką die­te­tycz­ną. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje otrzy­ma­ją Pań­stwo po skon­tak­to­wa­niu się z „Die­te­ty­ka Stal­mach”.

Jeśli zosta­wisz komen­tarz na stro­nie inter­ne­to­wej, jego treść i meta­da­ne będą prze­cho­wy­wa­ne przez czas nie­okre­ślo­ny. Dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie roz­po­zna­wać i zatwier­dzać kolej­ne komen­ta­rze auto­ma­tycz­nie, bez wysy­ła­nia ich do każ­do­ra­zo­wej mode­ra­cji.

Dla użyt­kow­ni­ków któ­rzy zare­je­stro­wa­li się na naszej stro­nie inter­ne­to­wej (jeśli tacy są), prze­cho­wu­je­my rów­nież infor­ma­cje oso­bi­ste wpro­wa­dzo­ne w pro­fi­lu. Każ­dy użyt­kow­nik może doko­nać wglą­du, korek­ty albo ska­so­wać swo­je infor­ma­cje oso­bi­ste w dowol­nej chwi­li (nie licząc nazwy użyt­kow­ni­ka, któ­rej nie moż­na zmie­nić). Admi­ni­stra­to­rzy stro­ny rów­nież mogą prze­glą­dać i mody­fi­ko­wać te infor­ma­cje.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH?

Posia­da­ją Pań­stwo pra­wo do:

1) dostę­pu do tre­ści swo­ich danych – art. 15 RODO,

2) spro­sto­wa­nia swo­ich danych – art. 16 RODO,

3) usu­nię­cia swo­ich danych (pra­wo do „bycia zapo­mnia­nym) – art. 17 RODO,

4) ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych – art. 18 RODO,

5) prze­no­sze­nia danych – art. 20 RODO,

6) wnie­sie­nia sprze­ci­wu – art. 21 RODO,

7) cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem

prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem – art. 7 ust. 3

RODO.

W tym miej­scu pra­gnie­my zazna­czyć, że poda­nie przez Pań­stwa danych oso­bo­wych jest

nie­zbęd­ne do pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia die­te­tycz­ne­go i ukła­da­nia indy­wi­du­al­nych pla­nów żywie­nio­wych. Jeże­li odmó­wią Pań­stwo poda­nia danych oso­bo­wych na eta­pie prze­pro­wa­dze­nia wywia­du żywie­nio­we­go, nie będzie moż­li­we uło­że­nie sper­so­na­li­zo­wa­ne­go jadło­spi­su i udzie­le­nia kon­kret­nej pora­dy żywie­nio­wej.

Jeśli masz kon­to użyt­kow­ni­ka albo doda­łeś komen­ta­rze w tej witry­nie, możesz zażą­dać dostar­cze­nia pli­ku z wyeks­por­to­wa­nym kom­ple­tem two­ich danych oso­bi­stych będą­cych w naszym posia­da­niu, w tym całość tych dostar­czo­nych przez cie­bie. Możesz rów­nież zażą­dać usu­nię­cia przez nas cało­ści two­ich danych oso­bi­stych w naszym posia­da­niu. Nie doty­czy to żad­nych danych któ­re jeste­śmy zobli­go­wa­ni zacho­wać ze wzglę­dów admi­ni­stra­cyj­nych, praw­nych albo bez­pie­czeń­stwa.

Infor­mu­je­my tak­że, że jeże­li uzna­ją Pań­stwo, że Pań­stwa pra­wo do ochro­ny danych oso­bo­wych lub inne pra­wa przy­zna­ne na mocy RODO zosta­ły naru­szo­ne, to mają Pań­stwo pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

Wyra­żam zgo­dę na otrzy­my­wa­nie wia­do­mo­ści z infor­ma­cja­mi o pro­duk­tach lub usłu­gach za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.