Kiszonki

Dzi­siaj posta­no­wi­łam pod­jąć bez­piecz­ny i mało kon­tro­wer­syj­ny temat, mia­no­wi­cie temat kiszo­nek. Dla­cze­go one? Otóż mamy sezon jesie­n­no-zimo­­wy, a prze­dłu­ża­ją­ca się pięk­na pogo­da, z jed­nej stro­ny pro­wo­ku­je do częst­szych wyjść na zewnątrz a z dru­giej wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra plus wyso­ka wil­got­ność zawsze wró­ży roz­wój grzy­bów, ple­śni, bak­te­rii i wiru­sów. Czy­li cho­ro­by. W tych przej­ścio­wych okre­sach czy­li prze­łom […]

Czy­taj dalej…

Piernik staropolski

Dzi­siaj posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami moim prze­pi­sem na wspa­nia­ły i ponad­cza­so­wy pier­nik dłu­go doj­rze­wa­ją­cy, zwa­ny ina­czej sta­ro­pol­skim. Jest to ostat­ni dzwo­nek na to aby cia­sto już zaro­bić , dla­te­go moi mili trze­ba się pośpie­szyć 😉 !!!! Skład, jak zapew­ne sami zauwa­ży­cie, nie jest nisko­ka­lo­rycz­ny i odbie­ga­ją­cy nie­co od typo­wo die­te­tycz­nych potraw. Chcia­łam jed­nak, przy […]

Czy­taj dalej…

Poznajmy się…

Mój pierw­szy tekst na blo­ga wypa­da­ło­by zacząć od przed­sta­wie­nia się. Nazy­wam się Aga­ta Szy­­ma­ń­ska-Sta­l­mach, jestem mężat­ką oraz mamą dwój­ki dzie­ci w wie­ku 7 i 5 lat. Jak już pew­nie wie­cie z mojej fir­mo­wej stro­ny inter­ne­to­wej, jestem z zawo­du die­te­ty­kiem dyplo­mo­wa­nym i tech­no­lo­giem żyw­no­ści. Poję­cie die­te­ty­ki i zdro­wej żyw­no­ści towa­rzy­szy mi od dziec­ka, choć będąc dziec­kiem, […]

Czy­taj dalej…