Dyniowe szaleństwo

Dynia, warzy­wo nie­do­ce­nia­ne przez lata w Pol­sce, dzię­ki min. Hal­lo­we­en sta­ło się mod­ne i obec­nie mało kto wyobra­ża sobie jesień bez nie­go. Mimo, że Hal­lo­we­en tak uro­czy­ście nie obcho­dzę, jak robią to Ame­ry­ka­nie, zawsze dynie stro­ją scho­dy przed naszym domem, two­rząc róż­ne kom­po­zy­cje np. z kwia­ta­mi. No i oczy­wi­ście zawsze coś z takich dyni muszę […]

Czy­taj dalej…

Kiszonki

Dzi­siaj posta­no­wi­łam pod­jąć bez­piecz­ny i mało kon­tro­wer­syj­ny temat, mia­no­wi­cie temat kiszo­nek. Dla­cze­go one? Otóż mamy sezon jesie­n­no-zimo­­wy, a prze­dłu­ża­ją­ca się pięk­na pogo­da, z jed­nej stro­ny pro­wo­ku­je do częst­szych wyjść na zewnątrz a z dru­giej wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra plus wyso­ka wil­got­ność zawsze wró­ży roz­wój grzy­bów, ple­śni, bak­te­rii i wiru­sów. Czy­li cho­ro­by. W tych przej­ścio­wych okre­sach czy­li prze­łom […]

Czy­taj dalej…

Poznajmy się…

Mój pierw­szy tekst na blo­ga wypa­da­ło­by zacząć od przed­sta­wie­nia się. Nazy­wam się Aga­ta Szy­­ma­ń­ska-Sta­l­mach, jestem mężat­ką oraz mamą dwój­ki dzie­ci w wie­ku 7 i 5 lat. Jak już pew­nie wie­cie z mojej fir­mo­wej stro­ny inter­ne­to­wej, jestem z zawo­du die­te­ty­kiem dyplo­mo­wa­nym i tech­no­lo­giem żyw­no­ści. Poję­cie die­te­ty­ki i zdro­wej żyw­no­ści towa­rzy­szy mi od dziec­ka, choć będąc dziec­kiem, […]

Czy­taj dalej…